Tìm kiếm "sử dụng gạch block"

Sử dụng gạch block xây nhà có được không?