Tìm kiếm "gạch ngói để làm gì"

Gạch ngói dùng để làm gì?